niedziela, 19 kwietnia 2015

Remake piechoty! /Infantry remake!


Witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej powodami :P
Brak czasu i niechęć do kończenia Jagody tak dały mi się we znaki że musiałem wręcz zmusić się do zrobienia czegokolwiek. Padło więc na projekt (lub projekty?) który/e od dawna chodził mi po głowie, a mianowicie- ogarnięcie mojej piechoty po tylu miesiącach grania.

Welcome after longer pause caused by reasons :P
Lack of time and unwillingness to complete Jagdpanzer annoyed me so much, that I had to almost force myself to do anything. So, I've chosen a project (or projects?) which  came to my mind quite a while ago- to take care of mine infantry.


Prace podzieliłem na dwie części. Pierwsza część była teoretycznie prosta- ponieważ gwardia dopuszcza łączenie plutonów w większe jednostki, zachodziła konieczność łatwiejszego ich rozróżniania. Chciałem więc wymyślić system różnicujący poszczególne plutony.
All that work was divided into two parts. First one theoretically was easy- because IG allows for joining infantry squads for bigger units, the need for easy differentiation appeared.


Drugą częścią planu było dorobienie/przerobienie brakujących ludzków tak żeby w końcu zgadzali się z moim fluffem oraz WYSIWYG-iem.
Second part was to make/remake some guys so mine Platoon and Company Command Squads will be WYSIWYGy  and fluffy [no, not like pussy, you know what I mean. And you know I'm talking about cats, right!?].Część pierwsza 
Part one


Długo zastanawiałem się jaki system zastosować. Ostatecznie wytypowałem dwa- kolory naramienników lub rantów podstawek. Oba miały swoje wady- kolorowe naramienniki przełamywały tę "zbitą szarą masę piechoty" (dla mnie to wada, bo fajnie to wyglądało :P ), natomiast ranty stanowiły zbyt dużą powierzchnię, a ich kolor odrywał wzrok oglądającego od figurki na rzecz podstawki.
Ostatecznie wybrałem ciemne, przytłumione kolory naramienników.

I was thinking for quite a while about which system to use. I've chosen two- colors of shoulderpads or base's rims. Both had their disadvantages: colored sholderpads were breaking this "grey waves of infantry", while rims of the bases were so big than they were distracting your attention from mini gray mini on top of it.
Finally, I've chosen darkened, yet colorful shoulderpads (shoulderguards?).


Figurki porozkładane oddziałami:
Minis sorted by units:Wstępne przymiarki, dobieranie jaskrawości kolorów itp:
Choosing contrast, brightness etc:
I gotowe naramienniki (niestety nie mam lepszego zdjęcia, mój aparat zaczyna wariować po tylu latach).
Sholuderpads ready. Unfortunately I have no better photo, as mine camera went crazy after so many years of service :(Musicie mi uwierzyć że da się ich łatwo rozróżnić :(
You must believe me that they can be differentiated easily :(Część druga
Part two

W drugiej kolejności chciałem się zająć dorobieniem brakujących ludzików oraz broni specjalnych.
Konkretnie:

  • wykonałem kitbashowego Warlorda (głowa, płaszcz, części rąk od Militarum Tempestus, kadłubek i nóżki operatorów broni lataczy)
  • Przerobiłem radiooperatora na obserwatora artylerii
  • Przerobiłem 2 kolesi z palnikami (których praktycznie nie używam) na plazmiarzy
  • Dorobiłem 3 kolesi ze snajperkami, z czego dwaj to uratowane stare metale GW a ostatni to gwardzista z główką dowódcy pojazdu

Dzięki temu mam w końcu obie drużyny dowodzenia w WYSIWYGowym komplecie :)


In second part I've focused on missing guys and special weapons:

  • I've kitbashed mine Warlord (head, coat, parts of arms from Militarum Tempestus, torso&legs from flyer's weapons operators
  • radioman was reworked into artillery spotter
  • two guys with flamethrowers (not used at all) were converted into plasma guys
  • # dudes with sniper rifles were build and painted, 2 of them are salvaged old GW's metals, and the other one has head swapped with vehicle commander.

Thanks to this both Junior and Senior Command Squads are in WYSIWYG order :)

Tak to wyglądało na początku:
That;s how it looked an the beginning:I po kolei. Pan obserwator:
First, Mr. Spotter:
Następnie głównodowodzący moich sił.
W trakcie:
Next, mine Warlord.
During:I po fakcie:
And after:
Na następny ognień poszli plazmiarze. Po urwaniu rączek nastała niezręczna sytuacja, ale szybko zostało to naprawione :)
Next attention was turned to plasma guys. Only their arms were swapped :)
Na koniec zostali panowie Snajperzy.

Jak widać, wcale nie było prosto. Choć patrząc na jakość modeli GW to jest dokładnie to czego mogłem się spodziewać. Załatane GSem :)


Snipers were left for dessert.

As it can be seen in the picture, it wasn't easy. But anyway, that's what one can expect from GW's models.
A tak prezentują się po ukończeniu. Płaszcze zrobione metodą "kropkowania" koloru bazowego.
And finished. Coats were made "tapping" dots of paint on basecolor.


Mój własny projekt:
Mine own idea:Command Squady
Command Squads

A tak prezentują się drużyny dowodzenia w konfiguracji w której ich używam :)
And that's how command squads presents in configuration in which I use them :)


Junior command squad: dowódca wydający rozkazy + 4 snajperki. Pan ze sztandarem jest tylko żeby fajnie wyglądał, na czas walki wyciąga z kieszeni karabin snajperski.
Junior command squad: orderthrowing officer + 4 sniper rifles. Guy with banner counts as having sniper rifle in his pocket, because IG+banners=looks cool.A tutaj właściwa Drużyna Dowodzenia Kompanii.
Po kolei od lewej: dwóch weteranów z lascannonem (tutaj szerszy opis), oficer floty (niebieski, dodaje +1 na rezerwy), warlord w czarnym płaszczu, koleś ze sztandarem który podobnie jak wyżej robi za zwykłego ludzika, następnie obserwator artylerii który robi za zwykłego ludzika, a ostatni z prawej to Master of Ordnance (zrzuca duży placek zS9AP3 tam gdzie widzi :) ).

And here Company Command Squad.
From left: two veterans with lascannon (wider description here), Officer of the Fleet (blue, +1 for reserves), warlord in black coat, guy with banner counts as ordinary veteran, than there is artillery observer which (suprise!) counts as ordinary guy, and last from right is Master of Ordnance (S9AP3 large blast bitches!).
The end!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.